โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 19:36:16
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37540
เด็กหญิงกฤติมา มาทองแดง
ม.2/8 เลขที่ 22
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-02
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-18 สายแถว