โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 19:17:17
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37533
เด็กหญิงกนกอร กันหา
ม.2/9 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-15
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-19 ลาป่วย