โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 17:17:09
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37505
เด็กชายสุรยุทธ สุทธิเรือง
ม.2/4 เลขที่ 20
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-02-15 ลาป่วย