โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 16:05:51
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37499
เด็กชายสุทธิโชค ตุลาทอง
ม.2/4 เลขที่ 19
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-22