โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 00:58:23
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37483
เด็กชายศุภชัย สู่สุข
ม.2/4 เลขที่ 18
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-11 ลาป่วย