โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 17:22:14
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37326
เด็กชายณฐภัทร จันทรภาพ
ม.2/14 เลขที่ 4
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-02-05