โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:05:23
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37258
นางสาวอภิชญา สดมภ์ชัยกุล
ม.5/9 เลขที่ 36
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-28 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-08 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-09-06 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-27
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-28