โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:28:22
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37257
นางสาวสุชานาถ บุญสืบวงษ์
ม.5/1 เลขที่ 33
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-21 ลา
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-28 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-13
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-23
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-30 มาสาย