โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-24 Time : 14:39:14
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37256
นางสาวสุกฤตา สุขหนองโป่ง
ม.5/11 เลขที่ 37
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-22
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-04
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-11
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-06-13
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-06-14
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-31