โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:28:24
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37252
นางสาววงษ์เมือง เกิดจงรักษ์
ม.6/11 เลขที่ 36
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-16 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 ลาไปงานทำบุญ100บิดา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-12-15 ทัองเสีย
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-02-25