โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:12:43
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37252
นางสาววงษ์เมือง เกิดจงรักษ์
ม.5/11 เลขที่ 36
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-04 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-25 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-07-02 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-07-30 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-08-06 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-08-20 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-08-23 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-07-25
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-31