โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:26:34
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37249
นางสาวเมจกา พฤฒิเกตน์
ม.5/1 เลขที่ 32
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-22 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-30 ลาป่วย