โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-09-21 Time : 02:59:54
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37244
นางสาวปรีดิ์รติ เขียวสอาด
ม.6/4 เลขที่ 31
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-05 ไม่สบาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-17
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-08-28 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-08-27 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-08-26 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-08-25 ปวดหัว 9.57
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-08-14 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-08-07
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-09-18 ไม่สบาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-13
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-15