โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 05:47:08
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37237
นางสาวณิชาภา เรืองไทย
ม.6/2 เลขที่ 34
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-21 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-08-28 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-10 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-17 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-10-08