โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-09-19 Time : 22:23:42
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37233
นางสาวชญานิษฐ์ พงศ์ทรง
ม.5/1 เลขที่ 31
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-28 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-09-13