โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 07:03:42
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37231
นางสาวเจษฎาพร ปักอินทรี
ม.6/4 เลขที่ 30
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 รถติด
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-15 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-17 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-18