โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:46:02
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37229
นางสาวเกวลิน บัวภา
ม.5/10 เลขที่ 36
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-13 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-14
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-25 ลา ไม่สบาย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-08-16