โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-10-17 Time : 08:34:47
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37223
นายศุภณัฐ พลายเพ็ชร์
ม.5/9 เลขที่ 34
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-09-12
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-08-07 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-09 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-20 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-07-11
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-08-06 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-07-02 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2019-06-05 หาหมอ
สายครั้งที่ 9 Date : 2019-05-31 รถติด
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-29 สาย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-21 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-26 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-30 ป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-23 ลาป่วย อยู่โรงพยาบาล
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-25 ลา ป่วยเข้าโรงพยาบาล
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-07-12
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-07-04
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-06-26
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-05-22 ลา