โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:37:41
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37219
นายวรพล สมอโณทัย
ม.5/11 เลขที่ 31
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 16 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-28 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-14 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-07-31 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-07 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2019-05-29
สายครั้งที่ 6 Date : 2019-05-24
สายครั้งที่ 7 Date : 2019-08-16 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-08
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-25
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-07-23
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-19
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-07-18
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-07-11
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2019-07-05
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-05-21
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2019-05-23
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2019-06-05
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2019-06-11
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2019-06-13
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2019-06-19
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2019-06-27
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2019-05-17
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2019-08-20