โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-05-30 Time : 03:16:10
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37216
นายพิทักษ์ ตุ้มบูรณะ
ม.5/9 เลขที่ 33
มาสาย 25 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-02-14 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-01-20
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-01-21 ตื่นส่ย
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-01-22 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-01-30 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-01-31 ปวดท้อง
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-02-03
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-02-04 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-02-05 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-02-06 สายแถว
สายครั้งที่ 11 Date : 2020-02-07 สายแถว
สายครั้งที่ 12 Date : 2020-02-11 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 13 Date : 2020-02-12 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 14 Date : 2020-02-13
สายครั้งที่ 15 Date : 2020-01-17 สายแถว
สายครั้งที่ 16 Date : 2020-01-14 สายแถว
สายครั้งที่ 17 Date : 2020-01-13 สายแถว
สายครั้งที่ 18 Date : 2019-12-03 ท้องเสีย
สายครั้งที่ 19 Date : 2019-11-26 สายแถว
สายครั้งที่ 20 Date : 2019-11-12 สายแถว
สายครั้งที่ 21 Date : 2019-11-15
สายครั้งที่ 22 Date : 2019-12-16
สายครั้งที่ 23 Date : 2019-12-17 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 24 Date : 2020-01-06 สายแถว
สายครั้งที่ 25 Date : 2019-12-18 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-12-09
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-12-06
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-12-04
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-01-29
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-12-20
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2019-11-22 open house
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-01-23
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2019-12-11