โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 22:23:57
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37206
นายเตชภณ วามะศิริ
ม.6/5 เลขที่ 35
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 13 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-10 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-12-16
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-02-25