โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 01:55:05
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37201
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ ทองคงอ่วม
ม.3/2 เลขที่ 35
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-15