โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 18:02:12
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37195
เด็กหญิงอาริยา สารบรรณ
ม.2/14 เลขที่ 39
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-06-21
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-08-19 ลาป่วย