โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 07:03:45
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37194
เด็กหญิงอารยา วณิชยกิจไพบูลย์
ม.3/3 เลขที่ 35
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-15 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-08-26 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-09-22 ลาป่วย