โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-02 Time : 03:01:11
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37189
เด็กหญิงอัญชิสา แก้วอาจ
ม.3/9 เลขที่ 38
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-18 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-23 ลาป่วย