โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:16:12
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37182
เด็กหญิงอภิรตา จิตตรานนท์
ม.2/14 เลขที่ 37
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-21 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-06-24 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-25 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-08-19 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2019-08-20 ลาป่วย