โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 01:39:11
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37162
เด็กหญิงสุนิสา ทองเลิศลักษณ์
ม.3/2 เลขที่ 33
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-13
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-01-28
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-12