โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 06:05:04
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37160
เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่เติ๋น
ม.3/3 เลขที่ 33
มาสาย 7 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-09 มาสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-10 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-14 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-22 รถติด
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-23 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-10-01 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-10-06 รถติด