โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 05:48:57
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37155
เด็กหญิงสิริพิมพา รักขประเสริฐ
ม.3/3 เลขที่ 32
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-07 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-11-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-31 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-14 ลากิจ