โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 17:46:27
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37151
เด็กหญิงศุภิสรา หวังปุษยวิสุทธิ์
ม.3/4 เลขที่ 35
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง