โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 00:38:49
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37111
เด็กหญิงรุ่งวิชญาดา ศรีเจริญ
ม.3/5 เลขที่ 36
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-09-09 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-23 ลา
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-01 ลากิจ