โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 15:42:56
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37109
เด็กหญิงรินรดา อาจเอี่ยม
ม.3/5 เลขที่ 35
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-08 ลาป่วย