โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-05-25 Time : 19:01:09
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37101
เด็กหญิงเมทิกา จงแสงทอง
ม.2/12 เลขที่ 29
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง