โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 00:16:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37100
เด็กหญิงมิ่งกมล เกิดกาญจน์
ม.3/5 เลขที่ 32
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-28 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-12 ที่บ้านมีปัญหานิดหน่อย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-05
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-07
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-09
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-15