โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-02-16 Time : 17:12:47
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37095
เด็กหญิงมนรดา มาสังข์
ม.1/12 เลขที่ 28
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-02-04
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-02-05