โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-24 Time : 14:39:31
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37070
เด็กหญิงพิชามญช์ จันทนาคา
ม.2/13 เลขที่ 30
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-10 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-19 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-06-24 ฝนตก
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-08-20 ลาป่วย