โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-25 Time : 04:12:14
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37065
เด็กหญิงพัชรดา อิทธิพรพิสิฐ
ม.2/13 เลขที่ 29
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-30
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-05-31 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2019-06-28 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2019-07-05 ลาป่วย