โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-20 Time : 17:32:05
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37059
เด็กหญิงพรพิมล ปาสาใน
ม.2/13 เลขที่ 27
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-21 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-06-24 สายแถว