โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-22 Time : 17:06:02
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37042
เด็กหญิงปานระพี กวีกิจธารา
ม.2/13 เลขที่ 26
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-06-24 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-05-31 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-07-01