โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 06:58:20
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37039
เด็กหญิงปัทมาพร ไทรชมภู
ม.3/3 เลขที่ 23
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-11 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-23 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-14 ลากิจ