โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-03 Time : 03:34:14
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37025
เด็กหญิงเนตรชนก สมวงค์
ม.3/10 เลขที่ 29
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-18 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-15