โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 08:01:48
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37024
เด็กหญิงเนตรชนก โรจนทรัพย์กุล
ม.3/4 เลขที่ 29
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-01