โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-02-16 Time : 17:11:33
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 37023
เด็กหญิงนีรชา สุขเหลือง
ม.1/12 เลขที่ 22
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2018-11-01 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2018-11-09 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2018-11-21 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2018-12-03 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2019-01-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2019-01-04