โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 22:17:10
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37015
เด็กหญิงนิชนันท์ บุญถิน
ม.3/4 เลขที่ 28
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-16 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-23 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-28