โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 00:28:10
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37014
เด็กหญิงนาฏศิลป์ นาคศิลป์
ม.3/5 เลขที่ 28
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-12 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-09-23 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-05
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-06 แจ้งลากิจ