โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 00:27:20
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37013
เด็กหญิงนันท์นภัส พูลสวัสดิ์
ม.3/5 เลขที่ 27
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-19 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-26
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-28