โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 05:56:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37001
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เทียนธรรมชาติ
ม.3/3 เลขที่ 21
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-09 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-10 พบแพทย์
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-11 สายแถว