โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 01:18:24
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36998
เด็กหญิงธนิสร จิรสิริสุนทร
ม.3/2 เลขที่ 23
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-14
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-01-15
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-01-26