โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-05 Time : 05:42:31
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36987
เด็กหญิงณัฐณิชา เหมือนแก้ว
ม.3/3 เลขที่ 18
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-14
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-08-24 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-16 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-26 ลาป่วย