โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-08-26 Time : 15:10:40
เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36978
เด็กหญิงฐิติลักข์ นิมมานโสภณ
ม.2/1 เลขที่ 25
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-05-24 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-07-30 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-08-08 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2019-08-26 สายแถว