โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2019-12-06 Time : 13:29:11
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส 36978
เด็กหญิงฐิติลักข์ นิมมานโสภณ
ม.2/1 เลขที่ 25
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2019-12-04 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2019-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2019-11-26 สายแถว