โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 06:38:27
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส36964
เด็กหญิงชลทรัพย์ วขิรพันธุ์
ม.3/3 เลขที่ 16
มาสาย 10 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-20 สายคาบ1
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-20 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-19 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-16 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-23 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-09-21 สายแถว
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-09-18 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-09-14 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-09-10 สายแถว
สายครั้งที่ 10 Date : 2020-10-21 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-14 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-08-24 ลาป่วย